Umělecké 3D dílo v areálu MFF UK u nového fakultního pavilonu IMPAKT v Praze

Soutěž a realizaci uměleckého díla spolufinancují MFF UK a Galerie hl. m. Prahy v rámci programu Umění pro město.

Zadání soutěže:
 
Umělecké 3D dílo by mělo respektovat kontext stavby samotné a jejího okolí, funkční a provozní souvislost s výukou studentů. Instalace by měla též reflektovat a vyjadřovat kvalitu výuky a výzkumu rozvíjeného na fakultě, trvalost získaného vzdělání, tradici a zároveň značnou dynamiku současné fakulty, včetně mezinárodní otevřenosti.

Soutěž neomezovala figurální či nefigurální pojetí, avšak s ohledem na kontext areálu byl vítaný instalační funkční prvek (pasivní nebo aktivní), který zpříjemní či zpestří primárně studijní prostředí nového pavilonu a jeho okolí. Celkové pojetí mohlo odkazovat na mimořádnou šíři oborů rozvíjených na fakultě. Fyzika zkoumá subatomární částice i vzdálený vesmír, nové materiály pro letectví, medicínu nebo energetiku, chování hmoty v extrémních podmínkách nebo třeba počasí a klima. Matematika řeší jak teoretické problémy a důkazy, tak modely konkrétních systémů, pohrává si s pravděpodobností, dokáže předvídat vývoj na burze nebo chování spotřebitelů. Informatika není jen programování. Zabývá se širokým spektrem problémů, včetně spolehlivosti různých softwarů, vývoje počítačových her, počítačové grafiky nebo kybernetické bezpečnosti.

Společným jmenovatelem všech pohledů byl však dobrý a originální nápad, odvaha vyzkoušet nové řešení nebo přístup. Umělecké 3D dílo pak mělo především vybízet k dialogu a samo vést dialog se svým nejbližším okolím v symbolické i praktické rovině.


Kritéria hodnocení:
Porota při hodnocení doručených návrhů přihlížela zejména k jejich umělecké
kvalitě, uchopení a vyjádření libreta, k ekonomické přiměřenosti, technické
realizovatelnosti a kvalitě zpracování soutěžního návrhu.

Kalendárium
Vyhlášení soutěže: 26. 5. 2020
Odevzdání soutěžních návrhů: 17. 8. 2020
Hodnotící zasedání poroty: 24. 8. 2020
Předpokládaná instalace díla: do 31. 12. 2020

Autoři dodaných návrhů (v abecedním pořadí):
Lubomír Čermák
Stanislav Kolíbal
Matouš Lipus
Richard Loskot
Ivo Louda
Dagmar Šubrtová
Diana Winklerová

Složení poroty
PhDr. Magdalena Juříková
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
doc. MgA. Milena Dopitová
doc. Mgr. Lada Hubatová – Vacková, Ph.D.
prof. ing. Ak. arch. Jan Šépka
 

Výsledky
Do finálního hlasování vybrala porota návrhy Stanislava Kolíbala a Lubomíra Čermáka.

Dílo Stanislava Kolíbala je nadčasové, geometrický abstrakcionismus je spjat s jeho tvorbou už 60tých let a jeho pozice v dějinách českého i internacionálního umění je nezpochybnitelná. Porota kladně hodnotila zvolené měřítko objektu, materiál, který bude dobře odolávat času stejně tak jako myšlenkové propojení se zaměřením fakulty a zkušenosti autora s instalacemi ve veřejném prostoru. Kolíbalova práce obsahuje vedle přísného geometrismu abstraktních kompozic a promyšlených matematických proporcí i určitý metafyzický rozměr.
 
Předložený návrh Lubomíra Čermáka porota kladně hodnotila pro vhodné zapojení objektu do okolního prostředí včetně navrhované schodišťové úpravy okrajů trávníku, jeho hravou polohu. Červený objekt dvojitého komolého kuželu je protiváhou okolní architektury a tvoří tak zajímavý barevný akcent místa. Zároveň se v objektu propojují symbolické roviny, které mohou odkazovat k matematice, fyzice a akustice.
 
V rámci závěrečné diskuse se porota rozhodla podpořit dílo Stanislava Kolíbala, var. A.

Umělecké dílo je zamýšleno jako dílo dočasné.