Soutěž na umělecké 3D dílo v areálu MFF UK u nového fakultního pavilonu IMPAKT v Praze

V roce 2020 slavnostně otevřela Matematicko-fyzikální fakulta UK ve svém trojském areálu pavilon IMPAKT, který vznikl na základě studie Ing. arch. Jana Jaroše. Budova organicky doplnila celý komplex, původně navržený Karlem Pragerem ve stylu modernistického urbanismu. Souběžně s výstavbou IMPAKTU rozvíjelo vedení MFF UK záměr obohatit trojský areál o uměleckou instalaci. V loňském roce proto započala jednání s Galerií hlavního města Prahy, jejichž předmětem byla právě spolupráce na přípravě a realizaci současného uměleckého díla pro trojský areál v rámci programu Umění pro město.  GHMP poskytla v rámci spolupráce své odborné síly a připravila koncepci uzavřené soutěže, ve které vyzvala k účasti vybrané umělkyně a umělce napříč generacemi – Lubomíra Čermáka, Stanislava Kolíbala, Matouše Lipuse, Richarda Loskota, Iva Loudu, Dagmar Šubrtovou a Dianu Winklerovou.
 
Zadání soutěže:

Ideové vymezení uměleckého díla podrobně specifikovalo libreto MFF UK, zdůrazňující zejména vzájemné propojení a obohacování vědy a umění. Soutěž započala na konci května 2020. V září následně zasedala odborná komise složená ze zástupců MFF UK, GHMP a nezávislých odborníků, kteří vybírali z předložených návrhů a modelů. Volba to nebyla jednoduchá. Všechny návrhy spojovalo velmi kvalitní zpracování, reflexe exaktních věd, vysoká umělecká kvalita i silný potenciál k realizaci díla. Umělecké 3D dílo by mělo respektovat kontext stavby samotné a jejího okolí, funkční a provozní souvislost s výukou studentů. Instalace by měla též reflektovat a vyjadřovat kvalitu výuky a výzkumu rozvíjeného na fakultě, trvalost získaného vzdělání, tradici a zároveň značnou dynamiku současné fakulty, včetně mezinárodní otevřenosti.

Soutěž neomezovala figurální či nefigurální pojetí, avšak s ohledem na kontext areálu byl vítaný instalační funkční prvek (pasivní nebo aktivní), který zpříjemní či zpestří primárně studijní prostředí nového pavilonu a jeho okolí. Celkové pojetí mohlo odkazovat na mimořádnou šíři oborů rozvíjených na fakultě. Fyzika zkoumá subatomární částice i vzdálený vesmír, nové materiály pro letectví, medicínu nebo energetiku, chování hmoty v extrémních podmínkách nebo třeba počasí a klima. Matematika řeší jak teoretické problémy a důkazy, tak modely konkrétních systémů, pohrává si s pravděpodobností, dokáže předvídat vývoj na burze nebo chování spotřebitelů. Informatika není jen programování. Zabývá se širokým spektrem problémů, včetně spolehlivosti různých softwarů, vývoje počítačových her, počítačové grafiky nebo kybernetické bezpečnosti.

Kritéria hodnocení:
Porota při hodnocení doručených návrhů přihlížela zejména k jejich umělecké kvalitě, uchopení a vyjádření libreta, k ekonomické přiměřenosti, technické realizovatelnosti a kvalitě zpracování soutěžního návrhu.

Kalendárium
Vyhlášení soutěže: 26. 5. 2020
Odevzdání soutěžních návrhů: 17. 8. 2020
Hodnotící zasedání poroty: 24. 8. 2020
Předpokládaná instalace díla: do  30. 5. 2021
Autoři dodaných návrhů (v abecedním pořadí):
Lubomír Čermák
Stanislav Kolíbal
Matouš Lipus
Richard Loskot
Ivo Louda
Dagmar Šubrtová
Diana Winklerová

Složení poroty
PhDr. Magdalena Juříková
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
doc. MgA. Milena Dopitová
doc. Mgr. Lada Hubatová – Vacková, Ph.D.
prof. ing. Ak. arch. Jan Šépka
 

Výsledky:
Společným jmenovatelem všech pohledů byl kvalitní a originální nápad, odvaha vyzkoušet nové řešení nebo přístup. Umělecké 3D dílo pak mělo především vybízet k dialogu a samo vést dialog se svým nejbližším okolím v symbolické i praktické rovině. Do finálního hlasování vybrala porota návrhy Stanislava Kolíbala a Lubomíra Čermáka.
 
Předložený návrh Lubomíra Čermáka porota kladně hodnotila pro vhodné zapojení objektu do okolního prostředí včetně navrhované schodišťové úpravy okrajů trávníku, jeho hravou polohu. Červený objekt dvojitého komolého kuželu je protiváhou okolní architektury a tvoří tak zajímavý barevný akcent místa. Zároveň se v objektu propojují symbolické roviny, které mohou odkazovat k matematice, fyzice a akustice. V rámci závěrečné diskuse se porota rozhodla podpořit dílo Stanislava Kolíbala, var. A.
 
Komise se tedy nakonec shodla na realizaci sochy akad. sochaře Stanislava Kolíbala s názvem Pocta geometrii odkazující na spojení umění, architektury a vědy. Kolíbalova práce obsahuje vedle přísného geometrismu abstraktních kompozic a promyšlených matematických proporcí i určitý metafyzický rozměr. Jde o kompozici čtverců, trojúhelníku, silné diagonály a půlkruhu. Tyto prvky se pomocí různých doplňků spojují v jeden celek, jenž se v pohledech z různých stanovišť proměňuje. Zvolený materiál, nerezová povrchově tmavě patinovaná ocel, bude dobře odolávat venkovním podmínkám. Zároveň odkazuje k barvě užité na fasádě pavilonu IMPAKT.
 
 
Umělecké dílo je zamýšleno jako dílo dočasné.