O programu

Program Umění pro město je forma systematické podpory současného umění ve veřejném prostoru ze strany hlavního města Prahy. Program si klade za cíl finančně podporovat pořizování uměleckých děl na veřejná prostranství prostřednictvím městských organizací a investorů.

Historie a kontext podpory umění ve veřejném prostoru

Umění hrálo od nepaměti ve veřejném prostoru nezastupitelnou roli. Po staletí zde bylo umění pro veřejná prostranství bohatě podporováno jak osvícenými mecenáši a církevními i světskými institucemi, tak městskými radami. V době od obrozenectví do první světové války se do procesu zapojil i národ, a to formou sbírek a zakládáním nadací nebo spolků pro budování pomníků. V meziválečné době se umění ve veřejném prostoru uplatnilo hlavně na fasádách veřejných budov nebo sloužilo ke kultivaci městských tříd a parků.

Socialistický stát navázal systém podpory umění ve veřejném prostoru na svou ideologii zákonem o povinném procentu na umění (lidově tzv. čtyřprocentním zákonem), které muselo být vyčleněno při realizaci jakéhokoliv stavebního díla na uměleckou výzdobu. Za doby normalizace bylo ve městech i na vesnicích osazeno nebývalé množství plastik, mozaik a reliéfů, i když v ideově problematickém kontextu. Po roce 1989 legislativní prostředí i systém finanční podpory bohužel nenavázal systémově ani na jeden z dřívějších modelů a zákon byl zrušen.

Po dlouhém období absence legislativní, politické i odborné koncepce nakládání s veřejným prostorem se město Praha rozhodlo připojit k většině evropských a světových metropolí, které věnují na umění ve veřejném prostoru určitou část ze svých rozpočtů.

Proč Praha potřebuje program UMĚNÍ PRO MĚSTO

V současnosti v Praze vzniká málo kvalitních a inovativních uměleckých děl a site-specific intervencí ve veřejném prostoru. Představa o „pravém” umění ve veřejném prostoru je stále pro mnoho lidí omezena na pomníky a památníky s bronzovými sochami na žulových podstavcích z přelomu 19. a 20. století. Město Praha má v tomto ohledu oproti jiným světovým metropolím velký veřejný dluh. Po roce 1990 neexistovala žádná forma podpory současného umění v městských ulicích a parcích. To vedlo k „zanášení“ veřejného prostoru díly, která byla většinou sice „zdarma”, avšak ne nezištně, darována městským částem, institucím či městu Praha. Taková díla byla často umístěna bez ohledu na souvislost s okolím, na charakter místa, jeho historii nebo místní komunitu. Program UMĚNÍ PRO MĚSTO umožní pro to nejcennější, co Praha má, tedy pro náš společný sdílený prostor, vybírat a podporovat to nejlepší, co současné výtvarné umění představuje.

Cíle programu UMĚNÍ PRO MĚSTO

Umění ve veřejném prostoru Prahy bude kvalitní, inovativní a v promyšleném vztahu s prostředím. Pražský veřejný prostor nabídne veřejnosti aktuální konfrontace mezi historickými uměleckými památkami a současným výtvarným a vizuálním uměním. Nové umělecké intervence by měly vznikat po celé ploše města, aktivizovat a socializovat zanedbaná prostranství a nesoustředit se pouze na (širší) centrum. Význam a vnímání hodnoty současného umění ve veřejném prostoru je třeba posílit zejména budováním odborného a veřejného dialogu mezi umělci, architekty, designéry, teoretiky umění, historiky a širokou veřejností. V dialogu musí být reflektovány proměny společnosti a kultury, které se odrážejí v umělecké tvorbě doma i ve světě.

UMĚNÍ PRO MĚSTO a dočasné umělecké intervence

Program Umění pro město se primárně soustředí na problematiku trvalého osazování uměleckých děl do veřejného prostoru. V roce 2020 se navíc podařilo program i rozšířit a využít jej k pořádání krátkodobých instalací a uměleckých intervencí. Projekty pro dočasné instalace jsou realizovány prostřednictvím Galerie hlavního města Prahy, která je odborným garantem programu a kurátorem současného umění ve veřejném prostoru v Praze. V první ročníku UM 2020 se podařilo zahájit celou řadu projektů, v kterých budeme pokračovat i v příštích letech. Byla navázána aktivní spolupráce se samosprávami všech městských částí Prahy a velkými městskými organizacemi (OŽP MHMP, IPR, DPP, Výstaviště Praha aj.) Pro umělce byla připravena řada otevřených i vyzvaných výzev. Projekty dočasných intervencí pokračují i v letech 2021, 2022 a 2023. Více informací o projektech naleznete na webu FORUM.