Pavel Tichoň – David Helán: NÁZVY NAVRŽENÉ PŘÍRODĚ

Pro městskou část Lipence byly porotou v otevřené výzvě vybrány pro realizaci tři návrhy pro území nového parku, náměstí před poštou a území kolem břehu řeky. V revitalizovaném úseku Lipeneckého potoka a rybníku na pozemcích sadu bývalého statku pracuje umělecké duo Pavel Tichoň a David Helán na projektu nazvaném Názvy navržené přírodě.

Jedná se o unikátní modřínové objekty – luxusní budky pro kachny, labutě, či ledňáčka říčního. Příbytky pro ptactva budou nositeli autorských textových sdělení ve stopách Christiana Morgensterna, kdy nonsensovou poezii vypálenou do boku jejich domovů jistě ocení také čírka modrá, nebo lyska obecná. Tento umělecký projekt je založen na pozorování přírody, na práci s jazykem a zároveň se citlivě opírá o institucionální kritiku přírodovědeckého muzea reflexí určitého šablonovitého způsobu práce s divákem, např. formou naučných stezek apod. Součástí projektu budou akce pro veřejnost jako je performativní instalace, čtení názvů nebo také ornitologická přednáška o exotické fauně a velký žabí koncert. Projekt byl vybrán k realizaci pro svůj srozumitelný koncept a jasnou formu.

NÁZVY NAVRŽENÉ PŘÍRODĚ
Lokalita: Lipenecký potok, u ulice Obilní
GPS: 49°57'42.19"N, 14°21'12.93"E
Datum realizace: 2021-22

Zájmovou lokalitou pro tuto výzvu je plocha v minulosti zvaná Wohrada, na jihu vymezená ulicí Černošická, na východě pak ulicí Obilní. Trojúhelníkový pozemek, nacházející se v prostoru bývalé zahrady (jabloňový sad) lipeneckého statku, je pak uzavřen na severu cyklostezkou č. 8100. Dominantou obce Lipany je Lipanský potok, který utváří specifický charakter celého území. Pramení v severním cípu osady Kazín na říční terase nivy Berounky. Významnou se stala nedávná revitalizace Lipanského potoka. Revitalizace potoka začíná u golfového hřiště a navazuje do zájmové oblasti a do budoucna je počítáno s propojením Lipanského potoka s Berounkou.

Revitalizace Lipanského potoka je jednou z nejdelších obnov koryta potoka na území Prahy, délka je téměř 2 kilometry a koryto se prodloužilo 380 metrů. Zájmovou oblastí výzvy je však přeložené koryto Lipeneckého potoka, které lemuje ulici Obilní. Nachází se v prostoru bývalé zahrady lipeneckého statku, kde je spojen s Lipanským potokem v nově vzniklé mokřadní louce. Proběhlo zde meandrování potoka, úprava dvou pramenišť a vyčištění rybníku s molem a zbudování povalových lávek přes potok. Vznikl zde jabloňový sad a další výsadba stromů a keřů (mokřadních rostlin). Revitalizaci také doplnilo také dětské vodní hřiště a mrtvé dřevo umístěné do koryta pro zvýšení biodiverzity.

Místo je relativně chráněné od okolní zástavby, avšak je přístupné veřejnosti a v metropolitním plánu je označováno jako lokální biocentrum a přírodní plocha. Nabízí se zde možnost četných návštěv žáků z nedaleké základní školy a obyvatel ze sousední nové výstavby bytů, ale též místních této městské části. Již dnes je frekventovaným místem pro rodiče s dětmi. V Lipencích ale chybí komunitní setkávání či další volnočasově založené spolky včetně Sokola.

Stručný popis záměru:

Cílem projektu v krásné přírodní lokalitě není instalace monumentálních objektů, ale citlivý vstup prostřednictvím deseti příbytků s autorskou textovou výzdobou určenou pro tuto lokalitu. Tento projekt probouzí detailní zkoumání lokality a zvyšuje citlivost k fauně i floře. Vyzývá k setkávání.

Podněcuje ke hravému způsobu edukace a naráží na stereotypní představy o naučných stezkách v přírodě. Příkladem budiž autorský text k projektu: „pohoď kompot na kompost m co že na planetě nejapně je napjaté, ploťte předpojatě conaplatně, přez mez pjaté neplaťme, ploďme z pláče, vylížeš se bez pláže, nafoť Veletoč netlač na place neopač mě, Srk huštěný pod palcem placent, v páce pláče racek, Pemzum univeršus co smržem zahrazen, nic na platě stržen lezeň spražen Solvina devětslip obřadem za mokřadem…“

Nadcházející akce pro veřejnost:

Tichon_Helan_Akce2_FB_1 (1)

 

Zveme vás na performance - koncosezoní slovapusté plašení zvířeny i kachní „Liposuccess“, druhé pokračování kontinuální prezentace objektů pro vodní ptactvo formou cyklu performancí v rámci projektu TriangulUM 2021, pořádaném Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město.
 
23. 10. 2021 od 15 -17 hod.
Park ulice Obilní, Praha - Lipence
 
V krásné přírodní lokalitě Lipanského parku budou umělci David Helán a Pavel Tichoň, aka Duo Lipo, formou představení dokomentovávat unikátní modřínové objekty – luxusní budky pro bažanta bažiňáka, lichorečnice či lipožrouta říčného. Příbytky ptactva budou nositeli autorských textových sdělení ve stopách Christiana Morgensterna, kdy nonsensovou poezii vypálenou do boku jejich domovů jistě ocení také čírka modrá nebo lyska obecná. Na veškerých jednotlivých lipeneckých akcích navíc bude Duo Lipo zdarma servírovat lipový čaj Lipton, bonbóny Lipo a pro adolest-ratolest do 16 let bude se jako Lipánek vpěst jsem celej mětec nejvíc gest dnes se bude jest, navíc Lipánek jako lest. Půjde o fiktivní vábení tvorů ve příbytek, na místě mentálně přítomných, konzumujícími návštěvníky nebo duševně nepřítomných. 2ka Tichoň – Helán pod Lipenci dohromady aka Duo Lipo systém drolí, ještě nežli v prostor na park odcestují drůbež manifestivalujíce na subjektu Mefisto festiuváleni formu napank trojí roli otestují trolí, dosaženi nedotažení zábavy bez záplavy, a zbaveni zabarvení dvěma kalorií z Lipa utužení cestou liposugestivně zostuzeni formálně, dojdeš zotužení frontálně, tatam zatlač kačku sic v kachní liposukci komik, nadračku dondi naběračku nabrat tu, šprk ač šprt čmrk ani nemrk, podobojí pod bojlerem brojler brojí, bojuj v čase nachlazení ekonomik, mem pojmem neukojen, kde se dojím, uč šproty do arestu, restuj pro lid, choď z azbestu v kroji.
Přijďte zažít dravé enviromentální umění v nových hravých souvislostech!

Proběhlé události:

Tichon_Helan_LIP_1

 

Zveme vás na performativní vystoupení uměleckého dua Pavel Tichoň a David Helán s názvem Pitva o Lipánek. Jedná se o akci pro veřejnost k projektu NÁZVY NAVRŽENÉ PŘÍRODĚ, který byl vybrán v rámci otevřené výzvy TriangulUM 2021. Vystoupení proběhne neděli 17. 10., 15–17 h v parku u ulice Obilní, Praha – Lipence.
 
Duo Pavel Tichoň a David Helán rozhlašuje na vědomost termín iniciace inscenace i instalace příbytků vyrobených k obývání tvory zhůry místo nory a zároveň do močálů svolává obyvatelstvo Lipenců, aby cestou performativního představení zúčastněni mohli tak být prvnímu uvedení místně nemístnému, nezodpovědně rozezodpovídanému, i nevídaně doposavaď slovutně kotvenému, v bažině baže pohroužení se literárně podloženému materiálu, ponoření do něhož prvotně asistovanému, umělec aktivně bude účasten. Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a mezioborovým sdružením Neolokátor, jako výsledek výběrového řízení TriangulUM, založeno bude na komediálně komplikovaný koment, medializovaný kontent kontemplativní kompletace krajinného prvku s prodlouženou lhůtou přítomnosti v lokalitě. Na toto do parku zasazení, doprovázené o vbořeně zemitou instruktáž založenou na odlehčení polohy, posléze naváže celý seriál obsahově svázaně svérázných událostí, které za využití všeumně-tlemeného zkratu široce porozevztahují se k revitalizovanému cíli umístění akce, cestou relativizace pitomělého výsledku další z vitálně přítomělé seberealizace.

Pavel Tichoň a David Helán

Pavel Tichoň, autor mladší generace (1980), je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (2006), a to v ateliérech intermediální tvorby prof. Milana Knížáka a ateliéru nových médií prof. Michala Bielického. Na současné české výtvarné scéně je nezaměnitelný svým přístupem k tvorbě a razantní hravostí či subverzivní ironičností proplouvající mezi všemi možnými médii. Je to jeho pohled na současnost a umělecké dílo. Projevuje se velmi skeptickým názorem, který se blíží hravým principům s výrazným podtextem absurdity. Bezprostředně reaguje na situační a významové podněty ze svého okolí či sociální reality, které přetváří do nově definovaných souvislostí. Je to dílo, které je plné ironických vět či hříček se silným obsahem humoru a stavů hraničících s určitou fobií.

MgA. David Helán (* 20. dubna 1979) je současný český umělec, výtvarník a performer. David Helán ve své tvorbě navazuje na konceptuální tendence druhé poloviny 20. století. Rozptyl jeho tvorby je velmi široký. Zahrnuje nejrůznější performance, video- performance, akční umění, instalace, práci s fotografií, výtvarným uměním i novými médii a jejich fúzemi. Helán rozpracovává autorsky komponovanou metodu popsanou jako novononkonfrontno, vycházející z abstraktně, striktně jazykovědomého vnímání světa, jehož jakoby je třeba kontinuálním způsobem rozplétat, nebo chcete-li rozeprogramovávat, zaobývá lingvistický metasvět probubnovávající, když femilyvěrné metla známé přerušuje dět, tu přehlušené ustává se skvět. Performer je člověkem, který není schopen běžného života, tyto jeho pokusy o žití nazýváme performens.