Jak na to?

Máte nápad? Chcete iniciovat postavení nového uměleckého díla ve veřejném prostoru? Jste součástí samosprávy a chtěli byste ve své čtvrti současné umělecké dílo?

Idea/Téma → Záměr → Rozvaha/Studie → Projekt/Realizace

Idea

Nejprve je nutné důkladně promyslet základní myšlenku vašeho návrhu. Z jakého důvodu chcete nové současné umělecké dílo? Jaký bude mít smysl a povahu? Bude toto dílo zcela volné, abstraktní a estetizující, nebo konkrétní a tematické, připomínající události nebo osoby? Současně je důležité rozmyslet také vhodnou lokalitu, umístění. Proč by toto umělecké dílo mělo být právě zde? Jak je budoucí dílo s místem spjato? V jakém vztahu bude umělecké dílo s konkrétním místem?

Záměr

Po vytipování vhodné lokality musí být vzato v úvahu, jak bude dílo zapojeno do architektonického a urbanistického kontextu, a to i ve vztahu k širšímu okolí. Podrobněji se vazbou uměleckého díla a lokality zabývá plug-in Umělecká díla na veřejných prostranstvích Prahy, vydaný k Manuálu tvorby veřejných prostranství. Tento plug-in je ke stažení na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) nebo zde.

Program UMĚNÍ PRO MĚSTO nabízí každému už v této fázi metodickou a odbornou pomoc zajišťovanou těmito institucemi:

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR – odborný partner programu) je instituce, kde si lze ověřit, zda je vybraná lokace pro umístění uměleckého díla vhodná, kde lze zjistit, jaký je výhledový záměr rozvoje prostranství, kdo je vlastníkem místa, kdo jej spravuje a jaký je jeho status z hlediska územního plánu.

Galerie hlavního města Prahy (GHMP – odborný garant programu) je instituce, která nabízí metodickou pomoc s definováním požadavků na umělecké dílo, s definováním tematického zadání výtvarné soutěže a s orientací ve světě současného umění. Zastává pozici městského kurátora umění ve veřejném prostoru Prahy.

Následně je třeba záměr konzultovat s vlastníkem/správcem daného pozemku – ve většině případů se jedná o městské části nebo hl. město Prahu. Bez souhlasu a vědomí vlastníka nebo správce nemá záměr šanci uspět.

Rozvaha/Studie

Na základě takto shromážděných informací se teprve může spustit podrobnější příprava záměru a studie, ve které se ujasní další podrobnosti, např. orientační harmonogram a odhadované náklady na proces pořízení díla, zákres do mapových podkladů nebo navrhovaný postup získání návrhu uměleckého díla. Preferovanou variantou, jak vybrat pro záměr konkrétního umělce či umělkyni a získat návrh na výsledné umělecké dílo, je vypsání veřejné soutěže.

Z programu je možné financovat otevřené nebo vyzvané výtvarné, výtvarně-architektonické nebo architektonické soutěže vedoucí k získání projektu na realizaci trvalého uměleckého díla nebo intervence ve veřejném prostoru. Žádost o finanční prostředky na uspořádání veřejné výtvarné nebo výtvarně-architektonické soutěže se podává Komisi pro umění ve veřejném prostoru Rady hl. města Prahy. Projektový list je ke stažení zde.

Projekt/Realizace

Pokud už existuje projekt na realizaci trvalého uměleckého díla nebo intervence ve veřejném prostoru, který vzešel z veřejné soutěže dle principů popsaných v Manuálu tvorby veřejných prostranství a plug-inu Umělecká díla na veřejných prostranstvích Prahy nebo podle pravidel ČKA, žadatel bude Komisi předkládat projektový list s tímto konkrétním projektem.

Proces žádosti

  1. Vyplnění žádosti – projektového listu
  2. Vyplněnou žádost zašlete na email – umenipromesto@ghmp.cz
  3. Termín dodání žádosti je vždy do 15. dne v měsíci, tak aby žádost byla představena na jednání Komise následující měsíc.
  4. Po zaslání žádosti následuje schůzka s pracovní skupinou, kde bude konzultován samotný záměr, případné doplnění náležitostí k projektovým listům atd.
  5. Následně je záměr prezentován v den zasedání Komise pro umění ve veřejném prostoru. Čas prezentace je stanoven na 10 minut. Žadatel by měl mít pro účel představení záměru připravenou prezentaci v elektronické formě, kterou zasílá ideálně společně s vyplněným projektovým listem, nebo nejpozději týden před zasedáním Komise.
  6. Komise se vyjádří a vydá doporučující usnesení. V kladném případě bude Radě HMP doporučeno, aby uvolnila finanční prostředky na soutěž o dílo/realizaci.
  7. Komise může žádat doplnění či přepracování záměru a pozvat žadatele na následující zasedání.